Στάδια κατασκευής

Στάδια κατασκευής

Για την κατασκευή ενός κτιρίου υπάρχουν ορισμένα στάδια κατασκευής της οικοδομής. Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια για το συγκεκριμένο έργο. Για να εκδοθεί η άδεια γίνεται ηλεκτρονική υποβολή πλήρους φακέλου στη Υπηρεσία Δόμησης  για να χορηγηθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής κλπ. Στο στάδιο αυτό καθορίζεται και η επίβλεψη οικοδομής από αρμόδιο μηχανικό.

Στη συνέχεια αφού εκδοθεί η άδεια γνωστοποιείται στο αστυνομικό τμήμα, γίνεται θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας, γίνεται εργοταξιακή περίφραξη και σήμανση ασφαλείας και τοποθετείται πινακίδα του έργου μαζί με αριθμό οικοδομικής άδειας στο οποίο φαίνονται ο ανάδοχος του έργου και οι μελετητές.

Όσο το έργο κατασκευάζεται προοδευτικά πρέπει να συντάσσεται ημερολόγιο του έργου όπου σημειώνονται όλες οι παρατηρήσεις ως προς την πορεία του,να πληρώνονται τα ένσημα του ΙΚΑ για την εκάστοτε κατασκευαστική φάση, να διατηρείται φάκελος παραστατικών ( αποδείξεις, τιμολόγια) του ιδιοκτήτη για χρήση στην εφορία και να γίνεται έλεγχος τήρησης χρονικού προγραμματισμού του έργου.

Οι οικοδομικές εργασίες χωρίζονται σε 3 στάδια.

1)      Χωματουργικές εργασίες- Κατασκευή Οικοδομικού Σκελετού

Στο συγκεκριμένο στάδιο της κατασκευής γίνονται οι χωματουργικές εργασίες και κατασκευάζεται ο οικοδομικός σκελετός.

Α) Χωματουργικές Εργασίες

Για να ξεκινήσουν οι εκσκαφές στο εργοτάξιο αυτό θα πρέπει να είναι καθαρό, προσδιορισμένο και προσβάσιμο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καθαριστεί και να οριοθετηθεί. Ο καθαρισμός γίνεται με ειδικά χωματουργικά μηχανήματα και η οριοθέτηση σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα.

Αφού οριοθετηθεί το εργοτάξιο επόμενο βήμα είναι η χάραξη της οικοδομής με βάση το διάγραμμα εκσκαφών. Με τη χάραξη επιτυγχάνεται η οριοθέτηση του σημείου στο εργοτάξιο εντός του οποίου θα γίνουν οι εκσκαφές.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το οικόπεδο συνορεύει με γειτονικά κτίρια θα πρέπει να δοθεί προσοχή καθώς η εκσκαφή θα πρέπει να είναι τμηματική και σε φάσεις μέσω της δημιουργίας αντιστηρίξεων.

Στην περίπτωση που υπάρχει υποψία για υπόγεια νερά θα πρέπει να γίνει έλεγχος εδαφικού υποστρώματος. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κατασκευαστεί κατάλληλη διάταξη για τον έλεγχο της στάθμης του νερού.

Αφου χαραχθεί η οικοδομή μπαίνουν τα σκαπτικά μηχανήματα. Κατά τη διάρκεια της εκσκαφής το εργοτάξιο θα πρέπει να παραμένει καθαρό οπότε οποιαδήποτε προϊόντα εκσκαφής που δεν χρειάζονται στην κατασκευή απομακρύνονται από το εργοτάξιο.

Β) Εργασίες σκυροδέματος

Στο στάδιο αυτό των εργασιών σκυροδέματος και αφού τελειώσει η εκσκαφή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η διάστρωση του ταμπανιού, δηλαδή του δαπέδου του σκάμματος, με μπετόν καθαριότητας, ή όπως λέγεται αλλιώς σκυρόδεμα εξυγιάνσεως.

Στη συνέχεια πάνω στο μπετόν καθαρότητας χαράσσονται με ατσαλόπροκες και ράμματα τα υποστυλώματα και τα τοιχεία για να σιδερωθούν και να καλουπωθούν στα σημεία που προβλέπονται από τη μελέτη.

Σειρά έχει η κατασκευή του φέροντος οργανισμού του υπογείου όπου και γίνεται η σκυροδέτηση των θεμελίων, των τοιχίων και των υποστυλωμάτων του υπογείου. Προσοχή πρέπει να δοθεί και στον αντισεισμικό αρμό για να μονωθεί σεισμικά η κατασκευή από τα γειτονικά κτίρια.

Μετά πρέπει να μονωθούν τα τοιχία του σκυροδέματος, τα τοιχία του υπογείου εξωτερικά με 2 στρώσεις τσιμεντοειδούς, να τοποθετηθεί υδατοαπωθητική μεμβράνη περιμετρικά του τοιχίου του υπογείου, και να γίνει μόνωση υποστυλωμάτων-δοκών και πλακών με εξηλασμένη πολυστερίνη.

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει επίχωση του εδαφικού υλικού σε στρώσεις, το οποίο διαβρέχεται με σκοπό την πλήρωση των κενών και συμπυκνώνεται με ένα ειδικό μηχάνημα. Ως τελική εδαφική στρώση τοποθετείται το αμμοχάλικο (πάχους 10 εκατοστών).

Στη συνέχεια κατασκευάζουμε το δάπεδο του υπογείου με οπλισμένο σκυρόδεμα. Το δάπεδο του υπογείου αποτελεί το πρώτο επίπεδο της οικοδομής όπου πάνω σε αυτόν ξεκινά ο οικοδομικός σκελετός του κτιρίου.

Κατα τη διάρκεια της κατασκευής του οικοδομικού σκελετού τοποθετούνται κουτιά, σπιράλ και σιφόνια στις βεράντες. Αυτό γίνεται με σκοπό να μην τρυπόνται οι πλάκες της οικοδομής όταν γίνεται η τοποθέτησή τους. Αμέσως μετά προχωράμε στην σκυροδέτηση της οροφής του υπογείου.

Κατασκευάζεται στη συνέχεια ο υπόλοιπος οικοδομικός σκελετός δηλαδή ο φέρων οργανισμός του ισογείων και των υπόλοιπων ορόφων. Η κατασκευή γίνεται με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος ή με μεταλλικά δομικά στοιχεία.

Κατά την διάρκεια της χύτευσης του μπετόν στο έργο, παίρνουμε σκυρόδεμα σε ειδικές μήτρες και το στέλνουμε σε ειδικά εργαστήρια για να ελεγχθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σκυρόδεμα θα πρέπει να βρίσκεται σε υγρό περιβάλλον για ικανό χρονικό διάστημα. Πρέπει να βρέχεται με πολύ νερό, αρκετές φορές εντός της ημέρας και ιδιαίτερα όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή. Με τη διαδικασία αυτή, επιτυγχάνουμε την αύξηση της αντοχής και της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος.

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του οικοδομικού σκελετού το εργοτάξιο θα πρέπει να παραμένει καθαρό και να μην παρεμποδίζονται οι εργασίες και γι’αυτό θα πρέπει να απομακρυνθούν οι ξυλότυποι.

Παράλληλα τοποθετείται  σύστημα γείωσης εντός των εκ σκυροδέματος θεμελίων μιας κατασκευής και χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, λειτουργίας, ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρονική, αλεξικέραυνου κλπ.

Απευθυνθείτε στη 

2)      Κατασκευή στοιχείων πλήρωσης και εσωτερικής διαρρύθμισης

Στο δεύτερο στάδιο, αφού έχει ολοκληρωθεί ο οικοδομικός σκελετός και η οικοδομή έχει αρχίσει να παίρνει μορφή, σειρά έχει η πλήρωση του κελύφους, με τους εξωτερικούς τοίχους και την κατασκευή της στέγης ( εφόσον αυτή προβλέπεται από τη μελέτη) και η διαμόρφωση της οικοδομής εσωτερικά με τους εσωτερικούς τοίχους.

        i.            Εξωτερικές τοιχοποιίες,  εσωτερικές τοιχοποιίες,  σενάζ εξωτερικά-εσωτερικά οπλισμένα.

  1. Τοποθέτηση ψευτοκασών γαλβανισμένων στα εξωτερικά κουφώματα, τοποθέτηση ψευτοκασών ξύλινων στα εσωτερικά κουφώματα.
  2. Τοποθέτηση ποδιών παραθύρων.
  3. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις: σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για ισχυρά ρεύματα,  σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για ασθενή ρεύματα.
  4. Υδραυλικές εργασίες: δίκτυο πλήρους ύδρευσης σε κουζίνα, λουτρά και βεράντα, δίκτυο πλήρους αποχέτευσης, δίκτυο πλήρους απορροής ομβρίων, παροχή προς δώμα-στέγη για σύνδεση με ηλιακό, τοποθέτηση σπιράλ και διέλευση μονοσωλήνιου συστήματος θέρμανσης πριν τη διάστρωση της τσιμεντοκονίας των δαπέδων.
  5. Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους, σοβατίσματα.

   vii.            Στεγανοποίηση βεράντας, διάστρωση τσιμεντοκονίας για αλφάδιασμα των δαπέδων.

  1. Στεγάσεις /Επικαλύψεις: Ξύλινος σκελετός στέγης, τοποθέτηση μισόταυλας, τοποθέτηση υγρομονωτικής μεμβράνης, τοποθέτηση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών, επικάλυψη με κεραμίδια σουηδικά ή ρωμαϊκά κόκκινα.

3)      Αποπεράτωση οικοδομής

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της κατασκευής η οικοδομή έχει πλέον πάρει την τελική της μορφή και οι εργασίες αποπεράτωσης που γίνονται έχουν ως σκοπό να γίνει το κτίριο κατοικήσιμο.

·         Επιστρώσεις δαπέδων: τοποθέτηση δαπέδων και επένδυση κλιμακοστασίων.

·         Ηλεκτρολογικές εργασίες : εισαγωγή καλωδιώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης , τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων, τοποθέτηση διακοπτών/πριζών, ηλεκτρολογικό διάγραμμα για σύνδεση με τη ∆ΕΗ.

·         Υδραυλικές εργασίες:  Κατασκευή εγκατάστασης λεβητοστασίου, κατασκευή δικτύου θέρμανσης , τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων, τοποθέτηση ειδών υγιεινής και μπαταριών, βεβαιώσεις εγκαταστάτη.

·         Κουφώματα – κιγκλιδώματα: Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου ή PVC, τοποθέτηση θωρακισμένης πόρτας εισόδου, κατασκευή κιγκλιδωμάτων εξωστών και κλιμακοστασίου, τοποθέτηση μεταλλικών πορτών (αποθήκες – λεβητοστάσιο).

·         Ξυλουργικά: έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίων, εσωτερικά κουφώματα.

·         Χρωματισμοί: προετοιμασία των επιφανειών με ξύσιμο τοίχων και στοκάρισμα ατελειών, σπατουλάρισμα εσωτερικών τοίχων, χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα, χρωματισμοί εμφανών σκυροδεμάτων, χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών.

·         Εργασίες αποπεράτωσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου: φύτευση, πλακοστρώσεις, κατασκευή πέργκολας, κολυμβητική δεξαμενή κλπ.